พระประสูติกาล

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

       นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ต้นราชสกุลอาภากร) เป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 นับลำดับราชสกุลวงศ์เป็นองค์ที่ 28 กับทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ที่ 1 ใน เจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์ หรือ “เจ้าคุณทหาร” (วร บุนนาค) สมุหพระกลาโหมในรัชกาลที่ 5

ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง จุลศักราช 1242 เวลา 15.57 น. พระองค์ทรงมีพระกนิษฐาและพระอนุชา ร่วมพระมารดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา ( สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์ ) และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ( ต่อมาได้ดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส - ต้นราชสกุล สุริยง )

ทรงเป็นหลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ทรง สำเร็จราชการแผ่นดิน เมื่อต้นรัชกาลที่ 5 ซึ่งขณะนั้นทรงมีชีวิตอยู่และเป็นพระบรมญาติอันยิ่งใหญ่ ควรเป็นที่คำนับในพระบรมราชวงศานุวงศ์ทั้งปวง พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้จึงได้รับพระราชทานนามว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ตาม ราชทินนามของสมเด็จเจ้าพระยาฯ (โดยพระนามว่า “อาภากรเกียรติวงศ์” นั้นได้ทรงมีการถวายพระนามนี้ขึ้นจากพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ ปราชญ์ในทางภาษาไทยและบาลีของราชสำนัก โดยให้ความหมายของพระนามว่าดังนี้ (อาภากร= พระอาทิตย์ = สุริยะ) และมีสร้อยพระนามว่า เกียรติวงศ์ เป็นการย้ำว่านามนี้เป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูลซึ่งก็หมายถึง สกุลบุญนาค