พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

เสด็จกลับประเทศไทย

 

          พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงใช้เวลาศึกษาวิชาการทหารเรือนาน 6 ปีเศษๆ ในราชนาวีอังกฤษ หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้ว ก็เสด็จกลับมาแผ่นดินสยามโดยทางเรือดังปรากฏรายละเอียด ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 17 ร.ศ.119 ดังนี้

           "...ได้ เสด็จลงเรือเมล์เยอรมัน ชื่อ "เบเยน" ที่เมืองเยนัว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ วันที่ ๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ถึงเมืองสิงคโปร์ หลวงภักดีบรมนารถและหลวงสุนทรโกษา ได้ออกรับเสด็จ ได้เสด็จพักอยู่ที่สิงคโปร์คืนหนึ่ง รุ่งขึ้นวันที่ ๘ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ได้เสด็จลงเรือเมล์ชื่อ "สิงคโปร์" ออกจากสิงคโปร์


           
ต่อมาวันที่ ๑๑ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) เวลาทุ่มเศษถึงปากน้ำ โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปคม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิธาดา และพระยาสีหราชเดโชไชย หลวงปฏิยัตินาวายุกต์ นำเรือสุริยะมณฑล ออกไปคอยรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้นแล้วทรงเรือไฟมาขึ้นที่เมืองสมุทรปราการทางรถไฟ จากที่นั่นมาถึงสเตชั่นหัวลำพองเวลายามเศษ แล้วเสด็จทรงรถต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จไปรับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ที่สเตชั่นรถไฟ เสด็จถึงแล้วได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในรถพระที่นั่ง ที่ถนนเจริญกรุง แล้วเสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง ครั้นรุ่งขึ้นวันที่ ๑๒ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๙ เวลาสองทุ่มเศษ โปรดเกล้าฯ ให้มีการเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานเป็นเกียรติแก่ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ที่พลับพลาสวนดุสิตด้วย..."

             พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ จึงนับเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์แรก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาเกี่ยวกับวิชาการทหารเรือยังต่างประเทศ